Choď na obsah Choď na menu
Reklama
Reklama
 


Správa o výsledkoch a podmienkach VVČ 2014 - 2015

S p r á v a

o výsledkoch a podmienkach výchovno - vzdelávacej činnosti

Materskej školy, Čajkovského 3, Nitra za školský rok 2014/2015.

 

 

Predkladá:

                                                            

 

...........................................

       Viera Sádovská

Riaditeľka materskej školy                                   

                                   

                                                                       Prerokované v pedagogickej rade školy                                                                              

dňa : ...27.8.2015..............................................

                                                                      

Vyjadrenie rady školy:

                                                                       Rada školy pri MŠ – Čajkovského 3, Nitra

odporúča zriaďovateľovi

                                                                       Mestu Nitra

                                                                      

s c h v á l i ťn e s c h v á l i ť

 

Správu o výsledkoch a podmienkach

výchovno-vzdelávacej činnosti 

MŠ – Čajkovského 3, Nitra

za školský rok 2014/2015

 

 

                                                                       ..............21.9.2015.............................................

                                                                                  Mgr. Irena Rošková

Predseda Rady školy pri MŠ – Čajkovského 3, Nitra

 

Stanovisko zriaďovateľa:

Mesto Nitra

 

s c h v a ľ u j e – n e s ch v a ľ u j e

 

Správu o výsledkoch a podmienkach

výchovno-vzdelávacej činnosti

MŠ – Čajkovského 3, Nitra

za školský rok 2014/2015

 

 

          ......................................................................                         

              za zriaďovateľa    

 

Vypracovala:   Viera  Sádovská

Východiská a podklady:

 

 

Správa je vypracovaná v zmysle:

 

   1.      Vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 9/2006 Z. z. zo 16.12.2005  o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení.

   2.      Metodické usmernenie  MŠ SR č. 10/2006-R k vyhláške  MŠ SR č. 9/2006 Z. z.

   3.      Koncepcia školy na roky 2014/2018.

   4.      Plán práce školy MŠ – Čajkovského 3, Nitra  na školský rok 2014/2015.

   5.      Vyhodnotenia plnenia plánov práce jednotlivých  metodických činností učiteliek MŠ.

   6.      Informácie o činnosti Rady školy pri MŠ – Čajkovského 3, Nitra.

   7.     Ďalšie podklady vyhodnotenia nadštandardných aktivít školy za školský rok 2014/2015

 • OMEP – celosvetový projekt (trvalo udržateľný rozvoj),
 • Plán Kontinuálneho vzdelávania pedagogických zamestnancov MŠ,
 • Plán spolupráce so ZŠ – Beethovenova,
 • Spolupráca s Knižnicou Karola Kmeťka,
 • Spolupráca s CCVČ – Klokočina (záujmové aktivity v ich priestoroch AJ, futbalový krúžok, keramické dielne, práca s PC),
 • Spolupráca s členmi nitrianskeho výboru OH Pavol Peciar, Miroslav Mlynek – Olympiáda detí Materskej školy, Čajkovského 3, Nitra,
 • Akcie a aktivity v spolupráci s OZ Čajky a RŠ,
 • Interné záujmové aktivity a projektová činnosť.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Základné identifikačné údaje o škole  (§ 2ods. 1 písm. a)

 

Názov školy:

Materská škola 

Adresa:                                                       

Čajkovského 3, Nitra

Telefónny kontakt:                                     

037/ 651 89 62       

e-mailová adresa:                                        

mscajkovskeho@smsnitra.sk  

web stránka:                                               

www.mscajkovskehonitra.estranky.sk

Zriaďovateľ:                                                     

Mesto Nitra, Štefánikova tr. 60, NITRA

Telefónny kontakt:                                          

037/ 652 01 11

web stránka:

www.msnitra.org

e-mailová adresa:                                            

msunitra@msunitra 

 

 1. Vedúci zamestnanci školy

 

Meno a priezvisko

Funkcie

Viera     Sádovská

Riaditeľ školy

Jarmila   Valuchová

Vedúca ZŠS pri MŠ

Danica Sedmáková

Poverená zastupovaním riaditeľa materskej školy

 

 

 1. Rada školy, Pedagogická rada, Metodické združenie

 

            Rada školy pri Materskej škole, Čajkovského 3, Nitra bola ustanovená v zmysle § 24 zákona  č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov po voľbách dňa 29.05.2012. Fungovať začala dňom 29.05.2012 na obdobie 4 rokov, dňa 09.04.2015 boli do RŠ delegovaní za zriaďovateľ noví poslanci MZ Mgr. Petra Ajdariová, František Hollý a za VMČ Dominika Gergelyová.

 

Členovia rady školy

 

P.č.

Meno a priezvisko

Funkcia

Zvolený /delegovaný/ za 

1.

Mgr. Irena Rošková

Predseda

Pedagogických zamestnancov

2.

Vlasta Studená

Člen

Pedagogických zamestnancov

3.

Alena Dudíková

Člen

Nepedagogických zamestnancov

4.

PhDr.Katarína Michalíková

Člen

Zákonných zástupcov detí MŠ

5.

Ing. Jana Pavelková

Člen

Zákonných zástupcov detí MŠ

6.

Monika Svečulová Beringerová

Člen

Zákonných zástupcov detí MŠ

7.

František Hollý         

Člen

Zriaďovateľa – poslanec MZ

8.

Mgr. Petra Ajdariová

Člen

Zriaďovateľa – poslanec MZ

9.

Dominika Gergelyová

Člen

Zriaďovateľa – VMČ

 

 

Pedagogická rada  svoju činnosť v uplynulom školskom roku zamerala na implementáciu obsahovej reformy školstva a právnych noriem do praxe materskej školy. Pedagogická rada tvorila podklady na tvorbu pedagogickej dokumentácie  - Školský  poriadok, Plán práce školy  v súlade s platnými právnymi normami. Zaoberala sa problematikou hodnotenia edukačného procesu a jeho výsledkov, ktoré boli potrebné k revidovaniu vyššie uvedenej dokumentácie. Pri zameraní a profilácii školy v Školskom vzdelávacom programe „STROM ŽIVOT“ sme vychádzali z aktuálnych podmienok školy, potrieb a záujmov detí a rodičov, zákonných zástupcov detí.

Metodické združenie postupovalo podľa vopred vypracovaného a schváleného plánu v súlade s požiadavkami pedagógov školy. Činnosť MZ bola zameraná na aplikáciu Štátneho vzdelávacieho programu do edukačnej činnosti materskej školy, na revidovanie Školského vzdelávacieho programu, odborného a metodického napredovania pedagogických zamestnancov v súlade s reformou školstva (kontinuálne vzdelávanie). Pozíciu vedúceho MZ vykonávala Mgr. Irena Rošková. Činnosť vedúceho MZ  považujeme za významnú pre činnosť školy i z pohľadu realizácie hodnotenia výučby učiteľov. Členmi metodického združenia sú všetci pedagogickí zamestnanci materskej školy. Metodické združenie a pedagogická rada sú podľa Vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole § 6 ods.1 doplnenej Vyhláškou MŠ SR č. 308/2009 Z. z. poradnými orgánmi riaditeľa materskej školy.

 

 

 1. Údaje o deťoch školy za školský rok 2014/2015  (§ 2 ods. 1 písm. b)

 

Stav k 15. 09. 2014 : 155 detí

Stav k 31. 08. 2015 : 160 detí

Počet  tried

Počet  detí

Integrované

Počet  OPŠD

Počet  detí

Integrované

Počet  OPŠD

I.

19

 

 

21

 

 

II.

20

 

 

22

 

 

III.

20

 

 

20

 

 

IV

23

 

 

24

 

 

V.

24

 

 

24

 

 

VI.

24

 

 

24

 

 

VII.

25

 

4

25

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických zamestnancov

 

Materská škola

Počet

zamestnanci MŠ

18

Z toho PZ*

14

Z počtu PZ

14

- kvalifikovaní

14

- nekvalifikovaní

0

- dopĺňajú si vzdelanie

0

Z toho NZ**

4

Z počtu NZ

4

- upratovačky

4

- ostatní

0

Školská kuchyňa a jed.

5

Spolu počet zamestnancov MŠ  +  ZŠJ pri MŠ

23

 

 1. Ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov školy

 

Forma vzdelávania

Počet vzdelávaných

Priebeh vzdelávania/počet

ukončilo

pokračuje

začalo

Funkčné vzdelávanie

4

4

 

 

Inovačné funkčné vzdelávanie

1

1

 

 

Prípravné atestačné vzdelávanie

2

2

 

 

I. Atestácia

2

2

 

 

KV Aktualizačné

12

12

 

 

KV Inovačné

3

3

 

 

Vv netradične

2

2

 

 

Diagnostika

1

1

 

 

DYS Centrum

1

1

 

 

Prosociálna výchova

3

3

 

 

Prvá pomoc

14

14

 

 

4

3

1

       

 

 

 1. Aktivity a prezentácia na verejnosti

 

Aktivity a podujatia organizované pre deti a s deťmi

 

 • Vystúpenie detí-  Senior Centrum Klokočina, DD – Železničiarska
 • TOD v ZŠ – Beethovenova (koordinovala Mária Šimuneková, Soňa Stražancová, Iveta Ovčíková, Viera Sádovská,
 • Vianočné vystúpenia – Klokočina, Knižnica, Pastoračné centrum, ZŠ – Beethovenova,
 • Deň Zeme (v MŠ koordinovala Irena Rošková v spolupráci s UKF Nitra),
 • CZ Párovské Háje – Škola v prírode (Mária Šimuneková, Soňa Stražancová, Iveta Ovčíková, Jana Sádovská,
 • Olympiáda detí materských škôl (III. miesto – Mária Šimuneková, Soňa Stražancová),
 • Olympiáda detí Materskej školy, Čajkovského 3, Nitra – spolupráca s Palom Peciarom, Miroslavom Mlynekom – členovia oblastného výboru OH,
 • Ľudové tradície -  región Nitra, upevňovanie lokálpatriotizmu, úzka spolupráca s Mgr. Mariánom Hlavatým vedúcim FS Furmani, UKF katedra folkloristiky  – prezentácia na verejnosti (koordinovala Vlasta Studená, Katarína Pažitná),
 • Objavujeme svet (práca s nadanými deťmi v oblasti Vv, Pv – koordonovala Soňa Stražancová – Barbora Bullová  získala 2x ocenenie),
 • Joga pre najmenších koordinovala Denisa Rausová a Eva Machová,
 • CCVČ – Nitra Klokočina – práca s hlinou – keramická dielňa – Deň matiek, otcov, rodiny, futbalový turnaj – III. miesto (Soňa Stražancová, Mária Šimuneková)
 • OMEP – celosvetový projekt – trvalo udržateľný rozvoj koordinovala Irena Rošková
 • Exotické zvieratá – zorganizovala Eva Machová
 • Tvorivá dramatika, dramatická hra a improvizácia – práca s nadanými deťmi v oblasti poézie a prózy – koordinovala Mária Šimuneková

 

Podujatia organizované v spolupráci s rodičmi (zákonnými zástupcami detí)  a OZ Čajky

 

 • Október – Mesiac úcty k starším (vystúpenie v MŠ, CCVČ – Klokočina, Knižnica, Senior centrum Klokočina – koordinovala Vlasta Studená, Mária Šimuneková)
 • Plody jesene – zber úrody (Lapáš koordinovala Irena Rošková)
 • Tvorivé dielne (november, marec – Iveta Ovčíková, Marcela Fusková)
 • Mikuláš, Vianoce, Deti zvieratkám na Vianoce (vianočné pečivo, ozdoby, vystúpenie)
 • Mikuláš na sídlisku – vystúpenie (členovia RŠ + zákonní zástupcovia detí, poslanci MZ v Nitre – František Hollý, František Refka)
 • Fašiangový karneval (OZ Čajky, všetci zamestnanci materskej školy)
 • TOD v materskej škole (všetci zamestnanci materskej školy v spolupráci s OZ Čajky)
 • Deň matiek, otcov, rodiny – vystúpenie
 • OLYMPIÁDA detí v MŠ – oblastný výbor OH Pavol Peciar, Miroslav Petrovič, Zuzana Rehák Štefečeková (úspešná olympionička Slovenska),
 • Celoročný zber PET fliaš – poslanec MZ v Nitre František Hollý (člen RŠ v MŠ)
 • Rozlúčka s materskou školou koordinovala Mária Šimuneková, Soňa Stražancová, Iveta Ovčíková, Jana Sádovská.
 1. Údaje o projektoch školy

 

Názov projektu

Termín začatie realizácie projektu

Termín ukončenia realizácie projektu

Výsledky

ŠPZ

01.09.2002

30.06.09

veľmi dobré

Evička nám ochorela

interný projekt

pokračuje

veľmi dobré

EKO – Program

interný projekt

pokračuje

veľmi dobré

Ľudové tradície

interný projekt

pokračuje

veľmi dobré

Svetový Projekt OMEP k vzdelávaniu pre trvalo udržateľný rozvoj

01.11.2009

pokračuje

veľmi dobré

Projekt OVEČKY

01.10.2009

pokračuje

veľmi dobré

Kroje pre deti MŠ

25.09.2009

10.12.2009

veľmi dobré

IKT v MŠ

November 2012

08.01.2013

veľmi dobré

ALTÁNOK

2013

2014

veľmi dobré

DIGI škola  (IKT)

2014

2015

veľmi dobré

 

 

 1. Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti

V školskom roku 2014/2015 nebola vykonaná inšpekčná činnosť Štátnou školskou inšpekciu.

 

 

 1. Priestorové a materiálno-technické vybavenie školy

 

Priestory budovy sú účelovo využité, každá trieda má svoju spálňu, šatňu, umyváreň. V školskom roku 2014/2015 prebehla rekonštrukcia dvoch sociálnych zariadení s príslušenstvom, ktorú zabezpečil zriaďovateľ. MŠ má vlastnú telocvičňu, ktorá sa denne využíva na pohybové a relaxačné aktivity detí. Škola má vlastnú jedáleň, ktorá je dostatočne priestranná. Strava sa podáva podľa harmonogramu na dve zmeny. Sklady a kabinety sa využívajú na odkladanie inventáru školy.

Areál materskej školy je z bezpečnostných a hygienických dôvodov oplotený. Tvorí ho trávnatá a spevnená plocha. Je dostatočne priestranný  a využíva sa pri pobyte detí vonku, jeho súčasťou sú preliezačky, pieskoviská, drevené šmykľavky, vlak, lavičky a most. Tento priestor je vhodne upravený na pohybovo – relaxačné aktivity detí. Zariadenie areálu je nainštalované stabilne.

Materská škola má štyri interaktivne tabule s príslušenstvom, priebežne sa dokupujú výučbové softvéry, programovateľné pomôcky na výchovu a vzdelávanie, didaktické učebné pomôcky napríklad Logico primo z dotácií na predškolákov. Pravidelne sa doplňujú nové učebné pomôcky a materiály v súlade so ŠVP ISCED 0. Finančné prostriedky získáváme aj z 2% daní a investujeme ich na skvalitnenie VVČ, zveľaďovanie priestorov interiéru a exteriéru materskej školy.     

 1.  Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno – vzdelávacej činnosti

školy

 

Materská škola, Čajkovského 3, Nitra ako organizačná jednotka Mesta Nitra bez právnej subjektivity je napojená na rozpočet Mesta Nitra a informácie súčasťou záverečného účtu mesta Nitry, ktorý je zverejnený na webovom sídle mesta Nitry.

Výšku príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole určuje  v zmysle § 28 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a  o zmene  a doplnení niektorých zákonov  Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Nitra č. 21/2008 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách, v školských výchovno – vzdelávacích zariadeniach a na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školských účelových zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Nitry v znení dodatku č. 1, 2, 3,4 a v znení dodatku č. 5:

            Výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt dieťaťa v materskej škole bola 14 € mesačne, dieťa mladšie ako 3 roky uhrádza 50 € mesačne až do dovŕšenia 3 rokov.          

 

 1. Cieľ koncepčného zámeru školy

 

Materská škola je súčasťou školskej sústavy zabezpečuje výchovu a vzdelávanie detí predškolského veku v našich podmienkach od dvoch rokov po vstup dieťaťa do základnej školy. Ide o prvú školu, ktorú dieťa navštevuje. Má mu dať základy komplexného rozvoja osobnosti. Cieľom novej koncepcie MŠ je využiť a spracovať maximum možností jednotlivých rozvojových úloh v prospech rozvíjaných kvalít dieťaťa.

V praxi sme naďalej overovali Školský vzdelávací program : „STROM  ŽIVOTA,“ ktorý bol vytvorený a spracovaný pedagogickými zamestnancami materskej školy v školskom roku 2008/2009 s prihliadnutím na podmienky našej materskej školy. Pri jeho koncipovaní sme rešpektovali Štátny vzdelávací program ISCED 0 a nový školský Zákon č. 245/2008 Z. z.  o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení zákonov, hlavne sme akceptovali časti týkajúce sa materských škôl.

V uplynulom školskom roku bola predprimárna výchova a vzdelávanie realizovaná na požadovanej úrovni. Akcent sme kládli na využívanie progresívnych edukačných metód, modernizáciu školy a na spoluprácu materskej školy s odbornými inštitúciami. Edukačný proces nadobudol kvalitatívne vyššiu úroveň predovšetkým v oblasti využívania digitálnych technológií absolvovaním kontinuálneho vzdelávania zameraného na počítačovú gramotnosť učiteľa.

Vo výchovno – vzdelávacom procese prevažovalo efektívne kooperatívne učenie a aktívnou účasťou detí. Kombinovaním zážitkového a intencionálneho učenia s následným využívaním získaných poznatkov, predstáv a postupov skvalitňovali učitelia ich kognitívne, učebné, personálne, interpersonálne, komunikatívne, motorické a umelecké spôsobilosti. Formy realizácie jednotlivých činností (frontálne, skupinové, individuálne) vyberali učitelia s rešpektovaním výchovno – vzdelávacích potrieb detí a zvoleného obsahu.

V triedach 5 – 6 ročných detí predprimárne vzdelávanie smerovalo k dosiahnutiu vzdelávacieho profilu absolventa materskej školy, postupným získavaním poznatkov a schopností, ktoré majú význam k propedeutike, rozvíjaním kultúrnej, čitateľskej, matematickej a prírodovednej gramotnosti sme vytvárali základ na vstup so primárneho vzdelávania.

Plnenie vytýčených cieľov v Pláne práce školy prehĺbilo výchovu k zdravému spôsobu života a ochrany zdravia detí.

Denne sme realizovali ranné cvičenia zamerané na celostné rozvíjanie pohybového aparátu detí. Najkomplexnejšie boli rozvíjané psychomotorické kompetencie detí rôznorodými praktickými činnosťami, pohybovými, relaxačnými a kondičnými cvičeniami. Túžbu po pohybe u detí vyvolávala aj ponuka využívaného telovýchovného náradia a náčinia. V rámci plnenia Národného programu prevencie obezity sme zorganizovali športovú aktivitu Olympiáda detí materskej školy.

Za úspešnú považujem realizáciu vzdelávacieho interného projektu Dopravná výchova s akceptovaním rozvojových možností detí. Deti si osvojovali taktiku bezpečného správania sa v cestnej premávke, s dôrazom na rešpektovanie dopravných predpisov a používaním reflexných prvkov. Úspešnosť uvedeného projektu bola vďaka vybudovanému dopravnému ihrisku v areáli MŠ, ktoré vytvára podmienky pre osvojenie si overenia praktických zručností z učebných zdrojov, ktorými boli edukačné softvéry s dopravnou tematikou. 

Za veľmi podnetné je venovať pozornosť pálčivej téme akou je enviromentálna výchova, na ktorú sa v podstatnej miere zameriava aj naša škola.

Škola si vytvorila vlastný EKO – Program – (Národný program duševného zdravia, Národný program prevencie obezity) ktorého koordinátorkou je Mgr. Irena Rošková.

 

Určili sme si nasledovné prioritné strategické ciele

 • Vybudovanie novej  hodnotovej orientácie k životnému prostrediu, zameranie úloh enviromentálnej výchovy vo výchovno-vzdelávacom procese na rozšírenie okruhu pracovných, pohybových, relaxačných a vzdelávacích aktivít.
 • Venovať zvýšenú pozornosť úprave a čistote životného prostredia, ochrana a starostlivosť a životné prostredie. Harmónia medzi človekom, prírodou a vesmírom.
 • Prebúdzať emocionálne bohatý vzťah k prírode všetkými dostupnými formami práce, vytvárať ochranný postoj, naučiť deti tvorivo a slobodne myslieť, konať v záujme zachovania života.
 • Pravidelne organizovať besedy s účasťou ochrancov prírody, výlety v spolupráci so zákonnými zástupcami detí materskej školy.
 • Podporovať prvky ľudových tradícií, upevňovať národné povedomie.
 • Upevňovanie telesného a pohybového rozvoja detí, využívať netradičné formy aktivít.
 • Nadviazala sa spolupráca s UKF v Nitre, katedra pedagogiky. (prax, tvorivé dielne)

Jednotlivé ciele sa nám darilo plniť priebežne počas celého školského roka.

Zákonní zástupcovia detí boli zapájaní do jednotlivých aktivít školy. Využívali sa možnosti okolitých detských ihrísk (zdatnosť, obratnosť - NÁRODNÝ PROGRAM PREVENCIE OBEZITY, NÁRODNÝ PROGRAM DUŠEVNÉHO ZDRAVIA DIEŤAŤA, DOPRAVNÁ VÝCHOVA.

Kultúrnymi vystúpeniami sme priblížili Ľudové tradície nášho nitrianskeho regiónu,  čím sme podnecovali estetické cítenie, lokálpatriotizmus.(kultúra správania sa, poznávanie okolia, tradícií, zvykov, lokalít...) V živote dieťaťa má veľký význam veršovaný folklór, ktorý svojou rytmizačnosťou a zvukomalebnosťou zaujme i celkom malé deti. Má v sebe stručnosť, výraz, konkrétnu obrazotvornosť primeranú detskej psychike, zaujímavý dej, humor, vtip, fígeľ, žart.

 

 1. Výsledky výchovy a vzdelávania

 

Škola dosahuje veľmi dobré výsledky

 • pripravenosť detí na vstup do ZŠ (úzka spolupráca s CPPPaP Nitra - logopédia, poruchy správania, ZŠ – Beethovenova – hľadanie stretov pre plynulý prechod do ZŠ, Knižnica Karola Kmeťka – Klokočina – predčitateľská gramotnosť),
 • vytváranie socio - emocionálnej klímy na základe vzťahov dôvery, empatie, partnerstva,
 • v spolupráci so zákonnými zástupcami detí materskej školy organizovanie brigád, stretnutí...,
 • uplatňovanie enviromentálneho a ekologického hľadiska (triedenie odpadu PET fľaše, papier...),
 • využívanie rôznorodých edukačných foriem (obrázkové čítanie, IKT...),
 • vytváranie hodnotných vzťahov s rovesníkmi, dospelými, udržiavanie pozitívnej klímy,
 • vysoké pracovné nasadenie a entuziazmus všetkých zamestnancov materskej školy, tímová práca,
 • tematické vystúpenia v MŠ, prezentácia na verejnosti (Synagóga, Sandokan, Knižnica, Senior centrum...)
 • spolupráca s UKF Nitra – sme cvičná MŠ (prax študentov),
 • spolupráca s UKF Nitra – katedra folkloristiky, súkromné konzervatórium – Marián Hlavatý,
 • celosvetový projekt OMEP,
 • interné aktivity školy Ľudové tradície, Objavujeme svet, JOGA pre najmenších, Dramatizácia,
 • spolupráca s CCVČ – Klokočina (AJ, futbalový krúžok, keramická dielňa,
 • modernizácia školy (IKT),
 • organizovanie netradičných aktivít - tvorivé dielne so zákonnými zástupcami detí, K7 záchranári SR, KR PZ Nitra, Sokoliari, Botanická záhrada, terárium, ranč Nový dvor,  letisko Janíkovce, bábkoherečka Kysučanová – pravidelné čítanie ľudových rozprávok, ...
 • spolupráca so stomatologičkou MUDr. Hadzimovou,
 • MUDr. Gáliková – zdravá výživa,
 • Spolupráca so ZŠ – Beethovenova
 • Spolupráca s Knižnicou Karola Kmeťka - Klokočina

 

Negatíva  

 • v rámci spolupráce s rodičmi zabezpečiť stretnutia na odborné témy v oblasti zdravého

vývinu dieťaťa (poruchy reči, správania sa, správna životospráva, ... spolupráca s detským psychológom, logopédom, pediatrom...), 

 • obohatiť knižný fond školy (detská literatúra, odborná literatúra),
 • postupná výmena detských šatníkových skriniek,
 • v rámci digitalizácie zaviesť internet do všetkých tried,
 • rekonštrukcia dvoch zvyšných detských hygienických miestností (kúpeľne),
 • výmena detských stoličiek v ŠJ.

 

 1. Psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania v materskej škole

 

Materská škola má v prevádzke 7 tried, každá z nich má vlastné príslušenstvo s  maximálnym počtom detí 164. Súčasťou materskej školy je ZŠS, ktoré zabezpečuje pre deti a zamestnancov školy pitný režim a stravu vo vlastnej jedálni na dve zmeny podľa harmonogramu, ktorý je na nástenkách ZŠS.

O hygienu prostredia sa počas celého dňa starajú prevádzkoví zamestnanci, ktorým to vyplýva z  pracovnej náplne.

Za výchovu a vzdelávanie zodpovedajú kvalifikovaní pedagogickí zamestnanci, ktorí zodpovedajú za bezpečnosť a všestranný rozvoj edukačných aktivít detí počas ich pobytu v materskej škole .

 

 1. Spolupráca s rodičmi (zákonnými zástupcami detí)

 

 • organizovanie odborných posedení na tému Zdravá výživa (Národný program prevencie obezity, Národný program duševného zdravia, poruchy reči, MUDr. Janka Gáliková, detský psychológ, logopéd , CPPPaP – poruchy reči, správania detí - Mgr. Majerčíková - depistáž, stomatologička MUDr. Hadzimová,...)
 • brigády pri úprave interiéru a exteriéru školy (vymaľovanie tried, areál MŠ)
 • 2% z dane,
 • MIKULÁŠ v MŠ, tešíme sa na Vianoce – pečenie vianočného pečiva, vyrábanie vianočných ozdôb...(tvorivé dielne), Fašiangový karneval
 • Škola v prírode – Centrum zdravia Párovské Háje
 • Tematické kultúrne vystúpenia detí (DD – Klokočina, Senior Centrum, CCVČ Klokočina,  Knižnica Karola Kmeťka, akcie VMČ, ...)
 • Olympiáda detí materských škôl,
 • Olympiáda detí MŠ Čajkovského (spolupráca s oblastným  predsedom výboru OH Paľom Peciarom, s Miroslavom Mlynekom a s olympioničkou SR Zuzanou Rehák Štefečekovou)
 • Deň matiek, otcov, rodiny (vystúpenia)
 • MDD, exkurzie, výlety
 • Rozlúčka s MŠ

 

 

 1. Spolupráca s inými inštitúciami

 

 • UKF – Nitra, katedra pedagogiky (prax),
 • UKF – Nitra, katedra folkloristiky, Súkromné konzervatórium (lokálpatriotizmus Mgr. Marián Hlavatý),
 • SPU – Botanická záhrada, terárium
 • DYS – Centrum Nitra, PaedDr. Baráthová, MUDr. Murgaš
 • CCVČ – Klokočina (Tematické vystúpenia, Oboznamovanie s AJ a IKT, futbalový krúžok, tanečný krúžok v ich priestoroch)
 • Knižnica Karola Kmeťka Klokočina
 • Letisko Janíkovce
 • KR – PZ Nitra (kynológovia, dopraváci...)
 • Hvezdáreň Nitra (súťaže, exkurzie)
 • MUDr. Hadzimová – detský stomatológ – 2x ročne
 • AX – Nitra  (akcie prezentované Poľnohospodárskym múzeom  - stavanie májov, stará škola...)
 • ZŠ – Beethovenova (pripravenosť detí na vstup do ZŠ, konzultácie -  ŠkVP)

 

 
Reklama